Gachchadipati Shri Vijay Nityanand Surishwarji : Dharm Mahal ki Neev hai Sadharmik