Convention Board 2023

Bindesh Shah, Convener

Haresh Shah, JAINA President

Mahesh Wadher, Past President

Ketu Sheth, Treasurer

Vipul shah, Secretary

Prem Jain

Dr. Manish Mehta

Rajeev Pandya

Dr. Nitin Shah

Piyush Gandhi

Jayana Shah

Chintan Shah

Atul Shah, JAINA Secretary

Dinesh Vardhan

Ashish Shah

Dr. Dipak Shah

Deepak Parekh

Nipesh Shah

Anil Shah

Bharati Shah

Sagar Khona (YJP)

Nikita Shah (YJP Co-Chair)​

Purav Shah (YJP Co-Chair)​

Dr. Mahendra Jain

Apurva Bhansali

Rupal Sanghavi (YJA Co-Chair)​

Pratik Shah (YJA Co-Chair)