Speakers

Session Speakers

Acharya Lokesh Muni

Acharya Praman Sagarji

Acharya Vijayratna Suriji

Gurudev Namramuniji

Acharya Chandanaji

Sadhvi Shilapiji

Dr. Samani Chaitanya Pragya

Samani Him Pragya

Atmarpit Rajuji

Shaileshi Didi Ajmera

Samani Jin Pragya

Samani Kshanti Pragya

Sadhvi Sanghmitraji

Pt Champakbhai Mehta

Dr. Jitendra B. Shah

Pt Mahesh Jain

Ankit Shah

SP Bharill

Narendra Nandu

Dr. Kummar Chatterjee

Rahul Kapoor Jain

Dr. Bipin Doshi

Jinay Shah

Dr. Pradip Jamnadas

Shantilal Gulecha

Dr. Ruma Devi

Priti Shah

Yogita Shah

Dr. Darshan Mehta

Dr. Mukesh Lathia

Sharmila Oswal

Anop Vora

Dr. Sejal Shah

Dr. Shobha Vardhaman

Dr. Girish Mehta

Pankaj Shah

Lalit Kapoor

Dr. Pritesh Mutha

Preeti Jain

Laxmi Jain

Cogen Bohanec

Ellen Gough